Indskolings-undervisningen

Indskolings-undervisningen

Overordnet læreplan for Indskolings-undervisningen i Svendborg Musikskole

INDSKOLINGS UNDERVISNING

Svendborg Musikskole tilrettelægger indskolingsundervisningen, så den i størst muligt omfang er tilpasset det enkelte hold. Der tages for hver enkelt hold udgangspunkt i elevernes forkundskaber og interesser ud fra et læringssyn, som betragter deres glæde og nysgerrighed for musik, som den største drivkraft til at lære. 

 

For den enkelte aldersgruppe lægges læreplanen i en dynamisk proces under udvikling, idet det forudsættes, at der med kropslige erfaringer som udgangspunkt, arbejdes med musikalske færdigheder og personlig musikalsk udvikling. Dette læringssyn betyder, at der kan arbejdes med elementer, som er tilpasset elevernes motivation og faglige formåen. 

 

Den overordnede læreplan er således en oplistning af elementer, som elevens undervisning kan indeholde over en årrække som elev i Svendborg Musikskole.

 

Følgende elementer indgår over tid i elevernes undervisning:

 

Instrumental leg
Instrumental leg er en del af holdets undervisning. 

Ved bla. at demonstrere egne færdigheder overleverer læreren, med udgangspunkt i en legende tilgang, musikalsk og teknisk inspiration og viden til eleverne. Dette suppleres med en pædagogisk tilrettelagte plan for holdet.

 

Instrument kendskab
For ethvert præsenteret instrument arbejdes der med, gennem udforskning, at give eleven kendskab til instrumentet. Med udgangspunkt i at det enkelte instrument lærer eleven at håndtere instrumentet. 

Underviseren er opmærksom på elevens fokus på egen sikkerhed både med kropsholdning og hørelse.

 

Musikalsk udtryk
På alle niveauer arbejdes der på, at eleverne udvikler et musikalsk udtryk. Dette kan ske både gennem reproducerende aktivitet (eleverne fortolker allerede skrevet musik) og gennem producerende aktivitet (improvisation)

 

Motivation
Motivation og spillelyst understøttes først og fremmest via den nære kontakt mellem lærere og elever, samt elevernes oplevelse af progression. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i en legende tilgang, med øje for den enkelte elev i et forpligtende musikalsk fælleskab. 

 

Nodelære

Det tilstræbes, at alle elever i skolealderen tilegner sig og behersker grundlæggende nodelære med udgangspunkt i Music Mind Games materiale.

 

Optræden

At optræde for andre er en integreret og højt prioriteret del af skolens undervisning. Det indgår dels i den daglige undervisning og dels gennem musikskolens koncertaktiviteter. Fra den lille SFO-koncert, hvor eleverne optræder i trygge rammer, til fælleskoncert i forbindelse med eks musikskolens ”Åbent hus” arrangement.