Instrumental-undervisningen

Instrumental-undervisningen

Overordnet læreplan for instrumentalundervisningen i Svendborg Musikskole

INSTRUMENTALUNDERVISNING

Svendborg Musikskole tilrettelægger instrumentalundervisningen, så den i størst muligt omfang er tilpasset den enkelte elev. Der tages for hver enkelt elev udgangspunkt i elevens forkundskaber og interesser ud fra et læringssyn, som betragter elevens spillelyst, som den største drivkraft til at lære. 

 

For den enkelte elev lægges læreplanen i en dynamisk proces under udvikling, idet det forudsættes, at der arbejdes med elevens instrumentale færdigheder, en generel kundskabstilegnelse omkring musik, samt en personlig musikalsk udvikling. Dette individuelle læringssyn betyder, at der kan arbejdes med elementer, som er fuldstændig tilpasset den enkeltes motivation og faglige formåen. 

 

Den overordnede læreplan er således en oplistning af elementer, som elevens instrumentalundervisning kan indeholde over en årrække som elev i Svendborg Musikskole.

 

Følgende elementer indgår over tid i elevernes undervisning:

 

Solospil
Solospillet er basis for elevens undervisning. Solospillet grundlægges via mesterlæreprincippet, hvor læreren overfører sin egen kunnen og viden til eleven. 

Ved bla. at demonstrere egne færdigheder overleverer læreren musikalsk og teknisk inspiration og viden til eleven. Derved udvikles elevens musikalske og tekniske færdigheder i samspil med læreren. Dette suppleres med en pædagogisk tilrettelagte plan for den enkelte elev.

 

Sammenspil

Der lægges vægt på, at eleven indgår i sammenhænge, som udvikler elevens spil til også at omfatte sammenspil, hvad enten det er duetspil, kammersammenspil, bands eller i større sammenhænge.

Sammenspil kan foregå sammen med andre elever eller lærere. 

Omfanget af dette kan afhænge af, hvilket fag eleven er tilmeldt. Musikskolen lægger vægt på de kompetencer som sammenspilssituationer giver eleverne, heriblandt de sociale kompetencer som musikudøvelse i fællesskaber kan bidrage med.

 

Øveteknik
Hyppig og regelmæssig øvning er en væsentlig forudsætning for undervisningens progression. En god progression er stimulerende for elevens spillelyst og fremmer derved motivation for øvning. Det er derfor vigtigt for eleven, at der også er plads til musikken derhjemme.

 

Det tilstræbes fortløbende at lære eleven effektive og grundige metoder, så den daglige øvning bliver optimal uanset alder og niveau. Eleven udvikler derved gives værktøjer til at kunne forberede sig bedst muligt til den ugentlige undervisning.

Arbejdsstilling og instrumentbehandling 
For ethvert instrument samt for vokalundervisningen arbejdes der med at indgive eleven gode arbejdsstillinger, så eleven fra starten får gode vaner i forhold til instrumentet. Med udgangspunkt i det enkelte instrument lærer eleven at pleje og håndtere instrumentet. 

Underviseren er opmærksom på elevens fokus på egen sikkerhed både med kropsholdning og hørelse.

 

Musikalsk udtryk
På alle niveauer arbejdes der på, at eleven udvikler et musikalsk udtryk. Dette kan ske både gennem reproducerende aktivitet (eleven fortolker allerede skrevet musik) og gennem producerende aktivitet (improvisation eller komposition.)

 

Motivation og spillelyst
Motivation og spillelyst understøttes først og fremmest via den nære kontakt mellem lærer og elev, samt elevens oplevelse af progression. Undervisningen tilrettelægges individuelt, med udgangspunkt i en legende tilgang, suppleret af elevens egne input.

 

Evaluering

Evaluering bevidstgør eleven om egen udvikling og metoder til nye målsætninger. 

Der evalueres løbende, dog mindst 2 gange årligt, til jul og sommer ved en skriftlig og mundtlig opfølgning.

 

Musikkundskab/musikhistorie

Eleven vil gennem undervisningen stifte bekendtskab med musik fra forskellige tidsperioder og stilarter. For øvede/ældre elever vil disse perioder og stilarter ofte blive sat i historisk perspektiv.

 

Nodelære

Det tilstræbes, at alle elever tilegner sig og behersker grundlæggende nodelære og musikalsk notation med udgangspunkt i det valgte instrument, på nær ved Suzuki-undervisning. 

Elementer som rytmelære, harmonilære og gehørspil, indgår i den instrumentale undervisning.

 

Optræden

At optræde for andre er en integreret og højt prioriteret del af skolens undervisning. Det indgår dels i den daglige undervisning og dels gennem musikskolens koncertaktiviteter. Fra den lille cafékoncert, hvor begyndereleven optræder i trygge rammer, til koncerter i større rammer. 

Med til dette hører også, at eleven præsenteres for forskellige koncertformer i musikskolens regi; f.eks: temakoncerter, kirkekoncerter, musik ud af huset, Spil-dansk-dag m.m.