Musikskolens vedtægter

Musikskolens vedtægter

§ 1. Svendborg Musikskole er en kommunal institution, med kommunalt tilskud og med hjemsted i Svendborg Kommune.

§ 2. Vision og Mission

Musikskolens vision er at skabe hele mennesker gennem musisk og kulturel dannelse og læring.

Musikskolens mission er, under hovedtemaet ”Vi spiller hinanden gode” at være det foretrukne omdrejningspunkt for musisk undervisning, talentpleje, udvikling og dannelse for børn og unge i Svendborg Kommune.

 

§ 3. Aktiviteter

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen, jf. ”Bekendtgørelsen af lov om musik” kapitel 2a.

Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. 

Musikskolen kan desuden tilbyde undervisning til voksne. 

Kommunen kan tilbyde børn og unge op til 25 år musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.

Musikskolen søger samarbejde og udvikling med såvel lokale som nationale og internationale kultur- og undervisningsinstitutioner samt erhvervsvirksomheder jf. vision og mission.

 

§ 4. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 8-9 medlemmer.

Heraf vælges:

2 af og blandt musikskolens forældre

1-2 af og blandt musikskolens elever

Desuden udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget:

1 lærerrepræsentant

1 repræsentant for folkeskolen

1 repræsentant fra Svendborg Musikudvalg

1 repræsentant for erhvervslivet i Svendborg

 

Alle medlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige, overværer dog ikke den del af drøftelserne, der angår enkelte elever eller personaleforhold, herunder ansættelser og afskedigelser.

Bestyrelsen kan, efter eget valg, indkalde ekstra medlemmer hvor specifikke drøftelser eller overvejelser tilsiger dette. Disse medlemmer har alene rådgivende funktion.

 

Valg foretages hvert år i februar-marts, så bestyrelsen kan konstituere sig inden tiltrædelse 1. april samme år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Elevrepræsentanterne vælges dog hvert år, samt de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 

1 forældrerepræsentant vælges i lige årstal for 2 år ad gangen.

1 forældrerepræsentant vælges i ulige årstal for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

 

Musikskolens ledelse deltager i møderne som sekretær uden stemmeret.

 

§ 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har plads i ansættelsesudvalg ved ansættelse af musikskolens leder og viceskoleleder.

Bestyrelsen fungerer som ledelsens sparringspartner i alle strategiske spørgsmål.

Bestyrelsen er høringspart i alle beslutninger, der vedrører væsentlige ændringer i musikskolens drift og udvikling, herunder afskedigelse af leder eller viceskoleleder.

 

§ 6. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

 

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

 

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

§ 7. Økonomi, budget og regnskab

 

Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret. Musikskolelederen har det økonomiske ansvar.

 

 

§ 8. Vedtægter

Bestyrelsen fastsætter vedtægter, som godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. 

Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kultur- og Fritidsudvalget skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

 

                            

                                         Svendborg Musikskole